Advocatenkantoor Nass

20 november 2023

Melding niet bewezen

Als je bijstand ontvangt of het aangevraagd ben je verplicht alles wat gevolgen voor de uitkering kan hebben te melden. Maar hoe doe je dat? Hoe bewijs je dat je gemeld hebt dat je werkzaamheden hebt verricht of dat er iets op je bankrekening is bijgeschreven? Uit een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep van 24 oktober 2023 blijkt opnieuw dat melden alleen niet genoeg is. Vraag ook om een schriftelijk bewijs van de melding. Dien zo nodig een klacht in als je dat schriftelijke bewijs niet krijgt. Zie hier de uitspraak

Meer informatie

Permanente link

12 september 2023

Verwervingskosten

Hebt u een bijstandsuitkering en hebt u daarnaast inkomsten? Dan moet u die inkomsten melden en komen die in mindering op uw uitkering. Moet u kosten maken om die inkomsten te verwerven? Verwacht u dat die kosten in mindering komen op het bedrag dat op uw uitkering wordt ingehouden? Vergeet het maar. Kosten die u moet maken om inkomsten te verwerven, worden verwervingskosten genoemd en komen niet in mindering op de bedragen die op uw uitkering worden ingehouden. Als u een bijstandsuitkering hebt en kosten maakt om aanvullende inkomsten te verwerven, schiet u er dus altijd bij in. Zie bijvoorbeeld deze uitspraak.

Permanente link

15 februari 2023

Advocaat mag niet zo maar uurtarief rekenen

Een advocaat die aan een consument een uurtarief in rekening brengt dient vooraf een indicatie te geven van de totale kosten.

Meer hierover

Permanente link

4 januari 2023

Worden geleende bedragen ingehouden op de bijstand?

Geleende bedragen worden voor de bijstand aangemerkt als middelen (inkomsten) en worden in mindering gebracht op een bijstandsuitkering. Dat kan anders zijn als je voor het levensonderhoud afhankelijk bent van leningen en geen andere inkomsten hebt.

Daarvoor is van belang dat betrokkene aannemelijk maakt van wie, wanneer, op welke wijze en tot welk bedrag hij de lening heeft ontvangen, dat bij de betaling, en niet later, de afspraak is gemaakt dat het een lening betreft en dat die dus terugbetaald moet worden, en dat die lening voor levensonderhoud bedoeld is. Een bankoverschrijving met de vermelding "lening voor levensonderhoud" zal daartoe in beginsel volstaan. Het is dus aan te bevelen dat degene die de lening verstrekt dat doet door middel van bankoverschrijvingen met daarop de vermelding "lening voor levensonderhoud". Dat geeft degene die de lening verstrekt meer zekerheid dat hij of zij het geld terug krijgt en daarmee kan worden voorkomen dat de geleende bedragen met bijstand worden verrekend. Hoewel dit voldoende zou moeten zijn, is het misschien het beste als ook een schriftelijke overeenkomst wordt opgemaakt waaruit uitdrukkelijk blijkt dat het om een lening gaat en dat deze afspraak vooraf en niet achteraf is gemaakt. Zie deze uitspraak:

Permanente link

21 juni 2022

Gokactiviteiten

Gokken in een casino is, evenals andere op geld waardeerbare activiteiten, niet verboden, maar moet gemeld worden, zodat het college kan onderzoeken of daarmee inkomsten worden verworven en tot welk bedrag. De gemeente kan dat bedrag dan inhouden op de bijstandsuitkering. Houd er rekening mee dat gewonnen bedragen, als je die netjes meldt, op de uitkering worden ingehouden maar dat verloren bedragen niet worden gecompenseerd of in mindering gebracht op de gewonnen bedragen. Hoewel het niet verboden is ga je er dus altijd op achteruit.

Betrokkene had in de periode van 1 juni 2018 tot en met 31 augustus 2019 gegokt en geen administratie bijgehouden en de gokactiviteiten ook niet gemeld. Betrokkene moest daarom de hele bijstand over die periode tot een bedrag van € 8.137,26 terugbetalen. Houd er rekening mee dat er ook nog een boete bij kan komen. Ook kan het gevolg zijn dat je geen aanspraak meer kunt maken op schuldhulpverlening. Zie artikel 3 lid 3 van de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening, “of een onherroepelijke bestuurlijke sanctie, die beoogt leed toe te voegen, is opgelegd”. Zie https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2022:909 .

Permanente link

6 november 2021

Bijschrijvingen op bankrekening

Als u een bijstandsuitkering ontvangt brengt de inlichtingenplicht met zich mee dat u zult u iedere cent die op uw bankrekening wordt bijgeschreven zult moeten melden en kunnen verantwoorden. Zie bijvoorbeeld deze uitspraak

De burger had een bedrag geleend om een schuld te kunnen betalen en kon het bedrag vervolgens bij de gemeente inleveren en moest ook nog eens een boete betalen omdat betrokkene het niet gemeld had. De persoon had het moeten melden omdat deze had moeten begrijpen dat de ontvangst van het bedrag, ook al was het een lening en ook al was deze bestemd om een schuld te betalen, dus niet voor het levensonderhoud, gevolgen kon hebben voor de uitkering. Als de betrokkene het gemeld had, had de gemeente het kunnen inhouden op de uitkering. Lees verder >>

Permanente link

11 oktober 2021

Rapport recht vinden bij de rechtbank

Nadat de parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag de rechterlijke macht had opgeroepen bij zichzelf te rade te gaan heeft de beroepsgroep een kritisch rapport uitgebracht. Daarin komt onder meer naar voren dat rechters te makkelijk de kant van de belastingdienst kozen en geconstateerd dat rechtspraak niet altijd de bescherming bood die deze ouders wel verdienden.

Zo konden kleine fouten soms leiden tot een terugbetalingsverplichting van de hele toeslag.

Zie hier het rapport en hier een samenvatting.

Dit ging over de kinderopvangtoeslag, maar soortgelijke misstanden bestaan ook in de bijstand.

Permanente link

12 november 2020

Motie recht op vergissen

Op 3 november 2020 hebben CDA, CU, DENK en VVD (!), in de gemeenteraad van de gemeente Eindhoven een motie ingediend waarin werd uitgelegd dat een fout maken menselijk is en iedereen kan overkomen zonder dat direct sprake is van kwaadwilligheid en gevraagd werd een mogelijkheid om het recht om je te mogen vergissen in te voeren. Daarin worden zowel de bijstand als de toeslagenaffaire (kinderopvangtoeslag) genoemd. Deze motie werd ingetrokken nadat de wethouder, Y. Torunoglu, had toegezegd de geest van de motie te omarmen en de directeur sociaal domein te vragen of ze dit nadrukkelijk tijdens bijv. Een weekstart of via een interne nieuwsbrief kan communiceren zodat iedereen er goed van op de hoogte is.

https://raadsinformatie.eindhoven.nl/user/showdoc/action=view/id=12143/Ingetrokken_na_toezegging_Motie_B.M30_Recht_op_vergissen__CDA_.pdf

https://raadsinformatie.eindhoven.nl/user/agendavideo/action=watch/ag=2aaa82000280800802822002029014d2

Permanente link

17 maart 2020

Gevolgen van inwonen zoon en vriendin

Huurtoeslag moest worden terugbetaald. Daarnaast mocht de gemeente kostendelersregeling toepassen, wat betekende dat de bijstandsuitkering omlaag ging.

De CRvB oordeelde: Aan de kostendelersnorm ligt de gedachte ten grondslag dat onder andere huurkosten kunnen worden gedeeld met de medebewoners. Daarbij blijft buiten beschouwing of en op welke wijze de medebewoners inkomsten hebben om die huurkosten mede te dragen. Appellante wordt dus geacht haar huurkosten te hebben kunnen delen, vanaf 7 januari 2017 met B en vanaf 22 juli 2017 mede met A. Doordat zij wordt geacht aldus niet de gehele huur alleen te hoeven bekostigen, staat de kostendelersnorm als middel in verhouding tot het daarmee te bereiken doel, te weten afstemming van de bijstandsnorm op de behoeften van de betrokkene.

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2020:178

Permanente link