Advocatenkantoor Nass

Advocatenkantoor Nass is een eenmanskantoor. Verantwoordelijke is mr. W. Nass, advocaat te Eindhoven.

Advocatenkantoor Nass verwerkt de volgende persoonsgegevens:

  • (familie)naam en voornamen

  • Geslacht

  • Geboortedatum

  • Geboorteplaats

  • Adresgegevens

  • Telefoonnummer

  • E-mailadres

  • Overige gegevens die betrekking hebben op door u gewenste werkzaamheden en daartoe noodzakelijk kunnen zijn.

Bovendien verwerkt advocatenkantoor Nass uw bsn nummer indien gebruik gemaakt wordt van gefinancierde rechtsbijstand of daartoe de intentie bestaan. Verwerking van uw bsn nummer vindt alleen plaats met dit doel en uw bsn nummer zal voor geen enkel ander doel worden gebruikt.

Volgens de wet hebt u recht op inzage, rectificatie, verwijdering, beperking, bezwaar en gegevensoverdraagbaarheid alsmede het recht om vergeten te worden.

Een verzoek strekkende tot uitoefening van deze rechten kunt u telefonisch doen via telefoonnummer 040-2445701 of schriftelijk via Postbus 420, 5600 AK Eindhoven.

Advocaenkantoor Nass kan u, alvorens tot inwilliging van een dergelijk verzoek over te gaan, vragen aan te tonen dat het verzoek van u afkomstig is.

Als u van mening bent dat onze verwerking van uw persoonsgegevens inbreuk maakt op de privacyregelgeving, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie hierover kunt u vinden op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Deze website biedt uitsluitend algemene informatie en geen mogelijkheden tot het invoeren van gegevens.

Advocatenkantoor Nass behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen.