Advocatenkantoor Mr. W. Nass

 

 

 

email nass@advocatenkantoornass.nl

Menu

Home

 

Nieuws

 

Links

 

6 juli 2006

Huisbezoeken Sociale Dienst

Het lid van de Tweede Kamer Jan de Wit heeft de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vragen gesteld naar aanleiding van het oordeel van de Gemeentelijke Ombudsman te Amsterdam over onverwachte huisbezoeken door de sociale dienst.

Wie een bijstandsuitkering ontvangt of heeft aangevraagd is op grond van artikel 17 van de Wet Werk en Bijstand verplicht de persoon die een bijstandsuitkering ontvangt of heeft aangevraagd, de sociale dienst onverwijld uit eigen beweging mededeling te doen van alle feiten en omstandigheden waarvan hem redelijkerwijs duidelijk moet zijn dat zij van invloed kunnen zijn op zijn arbeidsinschakeling of het recht op bijstand en desgevraagd de medewerking te verlenen die redelijkerwijs nodig is voor de uitvoering van deze wet. Dit betekent dat iemand die een bijstandsuitkering ontvangt of heeft aangevraagd ook mee moet werken aan allerlei onderzoeken. Dit kan betekenen dat betrokkene ambtenaren van de sociale dienst die een onverwacht huisbezoek afleggen binnen moet laten en mee moet werken aan het onderzoek waarvoor het huisbezoek wordt afgelegd.

Doel van een dergelijk onderzoek kan zijn of iemand misschien werkt, of hij of zij echt op het opgegeven adres woont en of hij of zij misschien samen woont. Daartoe kan worden onderzocht of iemand thuis is, of er ook andere personen zijn, wat voor kleren er hangen of het er netjes uit ziet e.d. Als er zeer weinig spullen of kleren zijn kan de ambtenaar daaruit afleiden dat iemand er niet woont. Als het om een klein kamertje gaat wordt er bijvoorbeeld gezegd: “het zag er niet uit of er geleefd wordt”. Als de persoon niet thuis is kan dat een aanwijzing zijn dat hij werkt. Aanwezigheid van een of meer andere personen kan wijzen op samenwonen enz. Als iemand iets niet kan vinden kan dat ook een aanwijzing zijn dat hij er niet woont.

Als iemand de ambtenaren niet binnen laat kan dat schending van artikel 17 van de Wet Werk en Bijstand opleveren, wat tot gevolg kan hebben dat de uitkering wordt beeindigd en de persoon verstoken is van middelen om de kosten van het bestaan te betalen.

De ombudsman van de gemeente Amsterdam heeft naar aanleiding hiervan een rapport opgesteld. Het onderzoek betrof de informatieverstrekking over het huisbezoek, de werkwijze tijdens het huisbezoek en de besluitvorming op basis van het huisbezoek. Met informatieverstrekking over het huisbezoek wordt bedoeld dat de uitkeringstrekkers vooraf geïnformeerd moeten worden over wat er kan gebeuren. Iemand die met een dergelijk huisbezoek wordt geconfronteerd weet vaak niet wat hem overkomt, wat zijn rechten zijn e.d., waardoor van alles mis kan gaan.

update 20 september 2006

Zie hier de kamervragen

Zie hier het antwoord op de kamervragen

Zie hier het rapport van de Gemeentelijke Ombudsman te Amsterdam

Bijstand en persoonlijke levenssfeer