Advocatenkantoor Nass

25 oktober 2019

Ondertekenen formulier huisbezoek niet verplicht

Het enkele niet ondertekenen van het formulier huisbezoek terwijl wel uitdrukkelijk toestemming is verleend voor het huisbezoek betekent niet dat er geen medewerking is verleend aan het huisbezoek.

In verband met een onderzoek naar aanleiding van een melding dat iemand met een bijstandsuitkering niet op het opgegeven adres, lees woonadres, woonde, heeft een medewerker Fraudeonderzoek een onderzoek ingesteld. In verband daarmee werd betrokkene opgeroepen voor een gesprek met een medewerker en een klantmanager.

Naar aanleiding van het gesprek achtten de medewerker en de klantmanager het noodzakelijk om aansluitend een huisbezoek aan het uitkeringsadres te brengen. Omdat appellant het formulier “Toestemming huisbezoek” (formulier huisbezoek) niet wilde ondertekenen en hij hierin bleef volharden, hebben zij afgezien van een huisbezoek.

Vervolgens heeft het college de bijstandsuitkering van betrokkene ingetrokken op grond dat hij niet aan zijn medewerkingsverplichting zou hebben voldaan en het recht op bijstand daardoor niet meer zou zijn vast te stellen. Het college had niet betwist dat betrokkene wel toestemming had verleend voor het huisbezoek. Hij wilde alleen niet ondertekenen.

De Centrale Raad van Beroep oordeelde dat appellant, gelet op de onbetwiste, uitdrukkelijk gegeven toestemming van appellant voor een huisbezoek, zijn medewerking heeft verleend aan het huisbezoek. Er bestaat geen grond voor het oordeel dat appellant slechts wegens het niet ondertekenen van het formulier huisbezoek onvoldoende medewerking heeft verleend aan het voorgenomen huisbezoek en in die zin zijn medewerkingsverplichting niet is nagekomen.

Houd er wel rekening mee dat in dit geval het college, lees: de gemeente of de sociale dienst, niet tegen sprak dat betrokkene uitdrukkelijk toestemming voor het huisbezoek had gegeven. Als dat ontkend wordt kan het moeilijker worden.

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2019:2999