Advocatenkantoor Nass

3 december 2018

Onderhandelen met gemeente niet mogelijk, wijze waarop stukken moeten worden ingeleverd

De gemeente kan op ieder moment van iemand die bijstand ontvangt verlangen dat deze, binnen een door de gemeente bepaalde termijn, door de gemeente verlangde bewijsstukken overlegt. Lukt dat niet binnen de gestelde termijn, dan is het van belang voor het verstrijken van die termijn uitstel te vragen.

Meer hierover

De regering schijnt te vinden dat geschillen zonder advocaat, door mediaton of redelijk overleg, moeten worden opgelost. Een verzoek om een gesprek bij de gemeente als je er zelf niet uit komt is in ieder geval geen oplossing. De gemeente hoeft aan een dergelijk verzoek geen gehoor te geven en als de bewijsstukken later bij de behandeling van een bezwaarschrift alsnog worden overgelegd, is dat te laat en komt daar geen betekenis aan toe.

Zie http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2018:3121 Zie rechtsoverweging 4.5: “Op grond van artikel 53a van de PW, voor zover van belang, bepaalt het college niet alleen welke gegevens voor de voortzetting van de bijstand in ieder geval worden verstrekt en welke bewijsstukken worden overgelegd, maar ook de wijze en het tijdstip waarop de verstrekking van gegevens plaatsvindt.” Het college moet dus ook mededelen op welke wijze de stukken moeten worden overgelegd. Het lijkt er op dat gemeenten op dat laatste punt vaak in gebreke blijven.