Advocatenkantoor Nass

23 oktober 2018

Plicht tot meewerken aan arbeidsinschakeling

Als je in de bijstand zit ben je verplicht mee te werken aan een onderzoek naar je mogelijkheden tot arbeidsinschakeling. Zie artikel 18 lid 4 onder h van de Participatiewet.

Als die verplichting niet wordt nagekomen is de gemeente verplicht de uitkering voor ten minste een maand met 100% te verlagen. Dat volgt uit artikel 18 lid 5 van de Participatiewet. Zeg dus nooit dat je hieraan niet wil meewerken.

Zie deze uitspraak. Onder arbeidsinschakeling wordt verstaan het verkrijgen van algemeen geaccepteerde arbeid, waarbij geen gebruik wordt gemaakt van een voorziening als bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdeel a. Zie daarvoor artikel 6, lid 1 onder b van de Participatiewet. Met algemeen geaccepteerde arbeid wordt bedoel dat daarbij is inbegrepen arbeid onder het niveau van betrokkene. Iemand die bijvoorbeeld arts is en geen werk kan krijgen kan verplicht worden inpakwerk te gaan verrichten. Hoewel dat niet in de wet staat, mag worden aangenomen dat onder “algemeen geaccepteerde arbeid” niet mede verstaan wordt arbeid die nadelig is voor de gezondheid. Wel kan het arbeid omvatten waarvoor de betrokkene ongeschikt is of die niet bij de betrokkene past. Zie bijvoorbeeld Heb jij een giftige baan? 7 waarschuwingstekenen

Van een gemeente zou verwacht mogen worden dat deze iemand niet dwingt werk te aanvaarden waarvoor de betrokken persoon niet geschikt is. Dergelijk werk weigeren moet echter met klem worden afgeraden.

Zie ook deze uitspraak.