Advocatenkantoor Nass

ALGEMENE VOORWAARDEN


1. Opdracht

1.1 Advocatenkantoor Nass

Advocatenkantoor Nass betekent de onder die naam werkende advocaat.. De bepalingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van al diegenen, die voor Advocatenkantoor Nass werkzaam zijn.


1.2 Inspanningsverbintenis

De aanvaarde opdracht leidt tot een inspanningsverbintenis en niet tot een resultaatsverbintenis.


1.3 Cliënt/ Opdrachtgever

Cliënt is degene ten behoeve van wie de werkzaamheden worden verricht. Indien de opdracht wordt gegeven door een ander dan de cliënt:

  • kan Advocatenkantoor Nass een schriftelijke opdracht van de cliënt verlangen;

  • is zowel de opdrachtgever als de cliënt hoofdelijk gehouden tot voldoening van hetgeen aan de advocaat toekomt


2. Honorarium, verschotten en voorschot

De declaratie bestaat uit honorarium, voorschotten, verschotten en btw.


2.1 Honorarium

Indien tussen advocaat en cliënt geen bijzondere wijze van honorering voor werkzaamheden is overeengekomen, wordt het honorarium berekend uitgaande van een basis uurtarief dat schriftelijk aan de cliënt wordt medegedeeld. Advocatenkantoor Nass behoudt zich het recht voor deze uurtarieven tussentijds aan te passen i.v.m. de maatschappelijke prijsontwikkelingen.


2.2 Verschotten

Verschotten, zijn vergoeding van te specificeren kosten zoals griffierecht, taxatiekosten etc.;

2.3 Voorschot

Aan de advocaat is een voorschot op het hem toekomende verschuldigd. Dit voorschot wordt bij de slotdeclaratie verrekend. Het is aan de advocaat om te beslissen of een voorschotbetaling wordt verlangd en pas na ontvangst van dat voorschot werkzaamheden worden verricht.


2.4 Forumkeuze

Gerechtelijke procedures die uit de opdracht voortvloeien kunnen ter beslissing uitsluitend aan de rechtbank te 's-Hertogenbosch worden voorgeleid.

.

3. Declaraties en opschorten werkzaamheden

3.1 Declaraties

Advocatenkantoor Nass declareert in de regel maandelijks.


3.2 Opschorting werkzaamheden

Indien een declaratie, ondanks herhaalde aanmaning, niet wordt voldaan, kan de advocaat zijn werkzaamheden opschorten, nadat de cliënt daarvan schriftelijk op de hoogte is gesteld. Advocatenkantoor Nass is niet aansprakelijk voer de schade die mocht ontstaan als gevolg van opschorting van de werkzaamheden op deze grond.


4. Rente en incassokosten

4.1 Rente

Behoudens in geval van een klacht dient iedere declaratie te worden voldaan binnen dertig dagen na datum, hij gebreke waarvan de opdrachtgever/cliënt zonder ingebrekestelling in verzuim zal zijn.


5 Aansprakelijkheid

5.1 Beperking aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid van Advocatenkantoor Nass is beperkt tot het bedrag dat, met inbegrip van het eigen risico dat Advocatenkantoor Nass in verband met de daartoe verplicht gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering draagt, in het betreffende geval door de verzekeraar bij wie de hiervoor bedoeld bedoelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering is gesloten, wordt uitbetaald. Indien de verzekeraar geen uitkering verstrekt en aansprakelijkheid desalniettemin niet kan worden uitgesloten, is de aansprakelijkheid beperkt tot het honorarium of voorschot, dat het kantoor heeft ontvangen voor de uitvoering van de specifieke opdracht.


5.2 Inschakeling derden

Indien derden, die in verband met de uitvoering van een opdracht van cliënt worden ingeschakeld, hun aansprakelijkheid beperken, verleent cliënt Advocatenkantoor Nass de bevoegdheid om dergelijke aansprakelijkheidsbeperkingen mede namens hem te aanvaarden. Bij het inschakelen van derden zal Advocatenkantoor Nass steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Advocatenkantoor Nass is voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk.


6. Archivering

Advocatenkantoor Nass bewaart dossiers na het beëindigen van de bijstand minimaal vijf jaren.


7. Wijziging algemene voorwaarden

Advocatenkantoor Nass is bevoegd deze voorwaarden te wijzigen. Nadat dit schriftelijk aan de cliënt is medegedeeld en de cliënt dit niet binnen 14 dagen schriftelijk heeft verworpen is de cliënt daaraan gebonden.


Laatstelijk gewijzigd 20 maart 2015