Advocatenkantoor Mr. W. Nass

 

 

email nass@advocatenkantoornass.nl

Menu

Home

 

Contact

 

Kwaliteit

 

Bureaucratie

 

Nieuws

 

Dossiers

 

Links

Zoeken

 

 

 

|

 

Massale sloop woningen mogelijk in strijd met Mededingingswet

Wij kennen het verschijnsel van de toenemende woningnood. Een betaalbare huurwoning is bijna niet meer te krijgen. De wachtlijsten belopen vele jaren. Een woning met een huurprijs van € 400,-- (bijna 1000 ouderwetse guldens) per maand heet tegenwoordig al een “sociale huurwoning”. Intussen worden dergelijke woningen overal gesloopt. Op de plaatsen waar de gesloopte woningen hebben gestaan, verrijzen meestal dure koopwoningen.

Voor degenen die zijn aangewezen op een “sociale” huurwoningen is dit een ramp, maar ook voor degenen die zich financieel nog wel een duurdere koopwoning kunnen veroorloven, wat meestal betekent dat een dure hypotheek moet worden genomen, kan dit een zodanige verhoging van kosten van levensonderhoud met zich meebrengen, dat alleen al daardoor alle “koopkrachtplaatjes” van de regering direkt de prullenbak in kunnen.

Van concurrentie tussen aanbieders van woningen in deze prijsklasse, laat staan van een lagere prijsklasse, is al helemaal geen sprake. Het is duidelijk dat de massale sloop ertoe bijdraagt dat de concurrentie wordt verhinderd of beperkt. Verantwoordelijk voor die sloop zijn de woningcorporaties, vroeger woningbouwverenigingen, nu veelal stichtingen. Dit zijn gesubsidieerde instellingen die tot taak hebben te voorzien in de behoefte aan huisvesting, met name voor minder draagkrachtigen. Daarnaast opereren zij als commerciële bedrijven. Op zich hoeft dat geen bezwaar te zijn als er maar concurrentie is en geen misbruik wodt gemaakt van economische machtsposities. Wat dat laatste betreft gaat er in deze sector helaas veel mis.

Artikel 6 lid 1 van de Mededingingswet luidt als volgt:

Verboden zijn overeenkomsten tussen ondernemingen, besluiten van ondernemersverenigingen en onderling afgestemde feitelijke gedragingen van ondernemingen, die ertoe strekken of ten gevolge hebben dat de mededinging op de Nederlandse markt of een deel daarvan wordt verhinderd, beperkt of vervalst.

Het is duidelijk dat door de massale sloop van, wat genoemd wordt, sociale huurwoningen, de concurrentie wordt verhinderd of beperkt. Vindt deze massale sloop plaats als uitvloeisel van een overeenkomst tussen ondernemingen, een besluit van een of mee rondernemingsverenigingen of onderling afgestemde feitelijke gedragingen van ondernemingen?

Waarschijnlijk wel. Op zijn minst is er sprake van een soort regeling die tot gevolg heeft dat directeuren van woningcorporaties die veel slopen meer verdienen dan die van woningcorporaties die minder slopen. Over de vraag of wij dit een “sloopbonus” mogen noemen zijn de meningen verdeeld. In de visie van de Aedes, de vereniging waar de woningcorporaties bij zijn aangesloten, heeft het salaris van de directeuren te maken met het “ondernemend zijn”. Op zijn minst is hier sprake van onderling afgestemde feitelijke gedragingen van ondernemingen die ten gevolge hebbben dat de mededinging wordt verhinderd. ¨De suggestie van de Volkskrant - hoe meer er wordt gesloopt, hoe meer er wordt verdiend -, is daarom ongenuanceerd en misleidend op het onverantwoordelijke af." aldus de Aedes in het hiervoor bedoelde artikel.

Het toezicht hierop wordt uitgeoefend door de Nederlandse Mededingingsautoriteit. Meer over de mogelijkheid om een klacht in te dienen vindt U hier. Een tip kunt U hier opgeven.

Voor het indienen van een klacht is vereist dat de klager zelf een aantoonbaar belang heeft. Het moet een eigen belang zijn en hieraan worden zware eisen gesteld. De klager moet een belang hebben dat zich onderscheidt van dat van andere getroffenen. Als het persoonlijke belang er bijvoorbeeld uit bestaat dat de klager vreest dat hij straks, als hij de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt en niet meer kan werken, geen betaalbare woning meer zal kunnen vinden, zal de klacht waarschijnlijk om die reden niet ontvankelijk worden verklaard. Dit belang onderscheidt zich immers niet van dat van de vele anderen die eveneens kans lopen hun 65e jaar in ernstige moeilijkheden te komen doordat zij geen betaalbare woning meer kunnen krijgen. Anders zou het kunnen worden indien in een concreet geval deze vrees wordt bewaarheid. Wil een klacht over dit onderwerp succes kunnen hebben, dan zal de klager iemand moeten zijn die in ernstige moeilijkheden verkeert doordat hij geen huisvesting heeft en niet door de woningcorporaties geholpen wordt.

Als een klacht wordt afgewezen kan een bezwaarschrift worden ingediend en volgt er een mondelinge behandeling. Indien dat niet tot een positief resultaat leidt kan beroep worden ingesteld bij de sector bestuursrecht van de Rechtbank. Tegen de uitspraak van de Rechtbank staat hoger beroep open bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven.

Het feit dat de regering of een gemeente een bepaalde gedragslijn mogelijkerwijs tot overheidsbeleid heeft verheven of anderszins steunt dan wel daarbij betrokken is, hoeft, indien die gedragslijn in strijd is met de Mededingingswet, geen afwijzingsgrond te zijn en dus ook geen reden om er niet aan te beginnen.

De dure koopwoningen die de gesloopte woningen vervangen, kunnen natuurlijk niet allemaal door miljonairs gekocht worden en zullen dus betaald moeten worden van geleend geld. Hier hebben wij dus te maken met het soort gedrag dat tot de kredietcrisis geleid heeft. Diezelfde kredietcrisis heeft er mede toe geleid dat langzamerhand het idee begint door te dringen dat de Nederlandse huizenmarkt een groot piramidespel is.

Artikel 1a lid 2 van de Wet op de Kansspelen omschrijft een piramidespel als "een gelegenheid waarbij deelnemers een goed afgeven of een verplichting aangaan teneinde daaruit een voordeel te verwerven dat geheel of ten dele afhankelijk is van de afgifte van een goed of het aangaan van een verplichting door latere deelnemers". Uit artikel 3 van de Wet op de Kansspelen blijkt dat het piramidespel is uitgesloten van de mogelijkheid om er een vergunning voor te verlenen. Dit betekent dus ook dat een piramidespel niet rechtmatig of legaal kan worden doordat de overheid het exploiteert of erbij betrokken is.

In de huizenmarkt worden die nieuwe deelnemers waarvan het voordeel dat te verkrijgen is door een huis te kopen en het later voor een hoger bedrag te verkopen, "starters" genoemd. Door de massale sloop wordt het tekort kunstmatig gehandhaafd en worden woningzoekenden gedwongen een veel te dure woning te kopen en daarvoor een veel te hoge lening af te sluiten met als gevolg gedwongen verkopen als de huizenkoper de hypotheek niet meer kan betalen e.d. Ook de Wet op de Kansspelen zou dus misschien een mogelijkheid bieden om juridisch tegen deze praktijk op te treden.

 

Hier voltrok zich een ramp.

De bewoners zullen wel schadeloos worden gesteld, zo lang het duurt, maar woningzoekenden zullen hier een hoge prijs voor betalen!

 

Liinks de sloophuizen en rechts wat er voor in de plaats komt

De gemeente doet ook mee.

Een beetje verwaarloosd misschien, maar daar is best wat aan te doen en U zou hier goed mee geholpen zijn.

Dit ziet er ook niet gek uit. Bovendien betaalbaar, zodat U wat geld over houdt om andere uitgaven te doen. Daar profiteren ook de ondernemers uit de buurt van.

Helaas! Deze woningen zijn niet meer beschikbaar voor woningzoekenden. Misschien opzettelijk een beetje verwaarloosd? Misschien zijn deze woningen inmiddels gesloopt.

 

Meer