Advocatenkantoor Nass

13 juli 2016

Inlichtingenverplichting, contante stortingen

De gemeente kan van iemand die bijstand ontvangt verlangen da deze binnen een door de gemeente gesteld termijn door de gemeente verlangde gegevens verstrekt. Daarbij moet het gaan om gegevens die van belang zij voor de verlening van bijstand. Het is verstandig er van uit te gaan dat bankafschriften die betrekking hebben op de periode waarin de betrokkene bijstand ontving en waarschijnlijk ook over een periode daarvoor, altijd van belang zijn voor de verlening van bijstand. Het is dus verstandig dergelijke gegevens klaar te hebben liggen. Indien de betrokkene de verlangde gegevens niet binnen de gestelde termijn verstrekt, kan de gemeente de uitkering voor de duur van maximaal 8 weken opschorten Ė stop zetten. De gemeente moet in dat geval een termijn stellen waarbinnen de betrokkene de gegevens alsnog kan verstrekken. Dit wordt een hersteltermijn genoemd. Als de betrokkene daar niet binnen de hersteltermijn aan voldoet, kan de gemeente de uitkering intrekken met ingang van de dag waarop deze is opgeschort, stopgezet. Dat betekent dus in het algemeen dat de betrokkene zonder inkomsten zit tot een nieuwe uitkering is toegekend. Dat kan niet meer hersteld worden door de gegevens later alsnog te verstrekken. Natuurlijk kan dat wel nodig zijn bij het doen van een nieuwe aanvraag.

Als iemand met een bijstandsuitkering stukken inlevert kan het van belang zijn dat bewezen kan worden dat de betrokkene deze heeft ingeleverd. Als dat niet bewezen kan worden en de stukken bijvoorbeeld bij de gemeente weg raken kan dat ernstige gevolgen hebben als de termijn waarbinnen de stukken verstrekt hadden moeten worden, inmiddels is verstreken of als er geen kopieŽn van de stukken zijn. Het is overigens dringend aan te bevelen altijd kopieŽn te bewaren en wel zo dat u precies weet wat u hebt ingeleverd. Daarnaast kan het verstandig zijn de gegevens bijvoorbeeld ook per fax te verzenden zodat zo nodig daarmee bewezen kan worden wat er precies is ingeleverd. Uit een ontvangstbewijs dat de gemeente verstrekt blijkt gewoonlijk niet wat er precies is ingeleverd. Iemand die bijstand ontvangt en bedragen contant op een bankrekening stort, moet die stortingen altijd melden aan de gemeente. Ook daarbij kan van belang zijn dat bewijs van die melding kan worden geleverd.

Zie ECLI:NL:CRVB:2016:2177