Advocatenkantoor Nass

2 april 2018

Vriendendiensten en bijstand?

Pas op met vriendendiensten als je in de bijstand zit. Het kan worden aangemerkt als op geld waardeerbare arbeid. Hier weer een geval waarin het ernstig mis is gegaan.

Permanente link

4 januari 2018

Worden geleende bedragen ingehouden op de bijstand?

Geleende bedragen worden voor de bijstand aangemerkt als middelen – inkomsten – en worden in mindering gebracht op een bijstandsuitkering. Dat kan anders zijn als je voor het levensonderhoud afhankelijk bent van leningen en geen andere inkomsten hebt.

“Daarvoor is van belang dat betrokkene aannemelijk maakt van wie, wanneer, op welke wijze en tot welk bedrag hij de lening heeft ontvangen, dat bij de betaling, en niet later, de afspraak is gemaakt dat het een lening betreft en dat die dus terugbetaald moet worden, en dat die lening voor levensonderhoud bedoeld is. Een bankoverschrijving met de vermelding “lening voor levensonderhoud” zal daartoe in beginsel volstaan.”. Het is dus aan te bevelen dat degene die de lening verstrekt dat doet door middel van bankoverschrijvingen met daarop de vermelding “lening voor levensonderhoud”. Dat geeft degene die de lening verstrekt meer zekerheid dat hij of zij het geld terug krijgt en daarmee kan worden voorkomen dat de geleende bedragen met bijstand worden verrekend. Hoewel dit voldoende zou moeten zijn, is het misschien het beste als ook een schriftelijke overeenkomst wordt opgemaakt waaruit uitdrukkelijk blijkt dat het om een lening gaat en dat deze afspraak vooraf en niet achteraf is gemaakt. Zie deze uitspraak:

Permanente link

18 december 2017

Huisbezoek na gesprek sociale dienst

Moet je bij de sociale dienst komen voor een gesprek om inlichtingen te geven? Houd er dan rekening mee dat de mogelijkheid bestaat dat de medewerkers van de sociale dienst onmiddellijk na het gesprek een huisbezoek willen brengen, dat je daarbij aanwezig moet zijn en dat het, als dat niet gelegen komt, niet mogelijk is een andere afspraak te maken.

Zie deze uitspraak.

Permanente link

29 november 2017

Gezamenlijke huishouding

Zeggen dat je niet voor de wet getrouwd bent omdat dat gevolgen zou hebben voor een uitkering, kan bijdragen tot bewijs dat betrokkene een gezamenlijke huishouding voert. Dat was het geval in deze uitspraak.

Permanente link

25 november 2017

De tegenprestatie in Eindhoven

Op dinsdagavond 21 november 2017, was bij de gemeenteraad te Eindhoven, de tegenprestatie in de bijstand weer aan de orde. Zoals het nu gaat, vindt in Eindhoven geen verplichte tegenprestatie plaats. Dat betekent niet dat in Eindhoven geen dwangarbeid wordt verricht door mensen met een bijstandsuitkering, maar deze vindt niet plaats als tegenprestatie, maar bij wijze van voorziening gericht op arbeidsinschakeling. De verplichting om gebruik te maken van een voorziening gericht op arbeidsinschakeling, wat ook het verrichten van dwangarbeid kan betekenen, berust op artikel 9 lid 1 onder b van de Participatiewet en de verplichting tot het verrichten van een tegenprestatie berust op artikel 9 lid 1 onder c van die wet. Lees verder>>

Permanente link

29 juli 2017

Pas op met het opheffen van bankrekeningen

Zit je in de bijstand of moet je een bijstandsuitkering aanvragen en heb je een of meer bankrekeningen die niet noodzakelijk zijn? Dan ligt het voor de hand die op te heffen om het niet nodeloos ingewikkeld te maken. Oppassen! Als een rekening is opgeheven is het soms moeilijk daar bankafschriften van te krijgen en dat kan tot grote problemen leiden. Zie deze uitspraak en met name punt 4.3.1

Permanente link

8 juli 2017

Wat als overheidsbeschikkingen de burger niet bereiken?

Een belanghebbende kan bezwaar maken tegen een overheidsbeschikking binnen 6 weken nadat deze op de voorgeschreven wijze bekend is gemaakt. Het overheidsorgaan hoeft de beschikking niet aangetekend te verzenden. De omstandigheid dat per post verzonden stukken in de regel op het daarop vermelde adres van de geadresseerde worden bezorgd, rechtvaardigt evenwel het vermoeden van ontvangst van het besluit op dat adres. De omstandigheid dat steeds meer werk dat verband houdt met postbezorgers wordt overgenomen door mensen met die dat voor hun bijstandsuitkering, als tegenprestatie of voorziening gericht op arbeidsinschakeling, moeten doen, lijkt dat tot nu toe niet anders te maken. Dat betekent dat het overheidsorgaan kan volstaan met het aannemelijk maken van verzending naar het juiste adres. Daartoe is in ieder geval vereist dat het stuk is voorzien van het juiste adres en verzenddatum en er moet een deugdelijke verzendadministratie zijn. Het lijkt er op dat de Centrale Raad van Beroep het daartoe noodzakelijk maar ook voldoende acht dat het overheidsorgaan daartoe ieder uitgaand stuk registreert. Het lijkt er op het overheidsorgaan daaraan voldaan heeft als naast het dossier met informatie waaruit die verzending zou moeten blijken, die verzending ook blijkt uit een afzonderlijke verzendadministratie.

Zie hier de uitspraak

Zie ook Dwangarbeid en postbezorging

Permanente link

18 mei 2017

Dakloos en bijstand?

Een dak en thuisloze die bijstand aanvraag moet controleerbare gegevens verstrekken over zijn feitelijke verblijfplaats om de gemeente de gelegenheid te geven vast te stellen dat hij dakloos is en niet een vast hoofdverblijf heeft. Dat blijkt een heel moeilijke zaak. De enige manier zal vaak zijn gebruik maken van daklozenopvang. Zo wordt misbruik van de daklozenopvang door de overheid min of meer afgedwongen. Lees verder>>

Permanente link