Advocatenkantoor Nass

8 juli 2017

Wat als overheidsbeschikkingen de burger niet bereiken?

Een belanghebbende kan bezwaar maken tegen een overheidsbeschikking binnen 6 weken nadat deze op de voorgeschreven wijze bekend is gemaakt. Het overheidsorgaan hoeft de beschikking niet aangetekend te verzenden. De omstandigheid dat per post verzonden stukken in de regel op het daarop vermelde adres van de geadresseerde worden bezorgd, rechtvaardigt evenwel het vermoeden van ontvangst van het besluit op dat adres. De omstandigheid dat steeds meer werk dat verband houdt met postbezorgers wordt overgenomen door mensen met die dat voor hun bijstandsuitkering, als tegenprestatie of voorziening gericht op arbeidsinschakeling, moeten doen, lijkt dat tot nu toe niet anders te maken. Dat betekent dat het overheidsorgaan kan volstaan met het aannemelijk maken van verzending naar het juiste adres. Daartoe is in ieder geval vereist dat het stuk is voorzien van het juiste adres en verzenddatum en er moet een deugdelijke verzendadministratie zijn. Het lijkt er op dat de Centrale Raad van Beroep het daartoe noodzakelijk maar ook voldoende acht dat het overheidsorgaan daartoe ieder uitgaand stuk registreert. Het lijkt er op het overheidsorgaan daaraan voldaan heeft als naast het dossier met informatie waaruit die verzending zou moeten blijken, die verzending ook blijkt uit een afzonderlijke verzendadministratie.

Zie hier de uitspraak

Zie ook Dwangarbeid en postbezorging

Permanente link

18 mei 2017

Dakloos en bijstand?

Een dak en thuisloze die bijstand aanvraag moet controleerbare gegevens verstrekken over zijn feitelijke verblijfplaats om de gemeente de gelegenheid te geven vast te stellen dat hij dakloos is en niet een vast hoofdverblijf heeft. Dat blijkt een heel moeilijke zaak. De enige manier zal vaak zijn gebruik maken van daklozenopvang. Zo wordt misbruik van de daklozenopvang door de overheid min of meer afgedwongen. Lees verder>>

Permanente link

11 februari 2017

Geen bijstand bij bankrekening op naam kinderen?

Een alleenstaande of een gezin heeft geen recht op bijstand als het beschikt over een vermogen dat de van toepassing zijnde vermogensgrens overschrijdt. Artikel 34 lid 2 van de Participatiewet (tot 2015 Wet Werk en Bijstand) geeft aan wat de hoogte is van deze vermogensgrens. Tot het vermogen van een gezin waar rekening mee moet worden gehouden behoren ook de saldi op bankrekeningen die op naam staan van de kinderen. De ouders worden derhalve geacht deze aan te wenden voor het levensonderhoud van het gezin. Een rol daarbij speelt of de ouder of ouders zelfstandig geld kunnen opnemen van de rekeningen van de kinderen.

Dat komt naar voren uit een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep van 24 januari 2017.

Permanente link

28 oktober 2016

Dwangarbeid en postbezorging

De dwangarbeid in Delft wordt georganiseerd vanuit " Werkse ", waarvan het werkgeversserivcepunt Delft een onderdeel is. Werkse is zoiets als het Werkleerbedrijf in Eindhoven. Werkse heette vroeger Combiwerk Arbeidsintegratie. Werkse zegt kandidaat-werknemers met meer of minder afstand tot de arbeidsmarkt te begeleiden naar een plaats op de reguliere arbeidsmarkt. Als gesproken wordt van mensen met "afstand tot de arbeidsmarkt" worden daarmee mensen met een bijstandsuitkering die verplicht te werk gesteld worden, in de wandeling "dwangarbeiders" genoemd, bedoeld. Iemand met een bijstandsuitkering is op grond van een op Lees verder>>

Permanente link

3 september 2016

Bijstand en geen woonadres?

Voor wie geen eigen woonadres heeft blijft een bijstandsuitkering een moeilijke zaak. In in dit geval hadden ambtenaren, “handhavingsspecialisten” twee keer een bezoek gebracht aan adressen waar betrokkene wel eens verbleef en hem niet aangetroffen. Dat was voldoende om hem een bijstanduitkering te weigeren wegens niet nakomen van de inlichtingenplicht. De gemeente was niet gehouden hem nog op te roepen voor een gesprek.

Zie hier een recente uitspraak

Zie ook: het zevendagenformulier

Permanente link

15 juli 2016

Oppassen met ondertekenen verklaringen sociaal rechercheurs

Oppassen met het ondertekenen van verklaringen die door een of meer sociaal rechercheurs of handhavingsspecialisten. Een dergelijke verklaring achteraf verbeteren is vrijwel onmogelijk. U bent niet verplicht een dergelijke verklaring te ondertekenen. In deze uitspraak zegt de Centrale Raad van Beroep letterlijk: “Indien appellant zich niet kon vinden in de gang van zaken ten aanzien van de verslaglegging, lag het op zijn weg af te zien van het plaatsen van een handtekening.”.

Permanente link

13 juli 2016

Inlichtingenverplichting, contante stortingen

De gemeente kan van iemand die bijstand ontvangt verlangen da deze binnen een door de gemeente gesteld termijn door de gemeente verlangde gegevens verstrekt. Daarbij moet het gaan om gegevens die van belang zij voor de verlening van bijstand. Het is verstandig er van uit te gaan dat bankafschriften die betrekking hebben op de periode waarin de betrokkene bijstand ontving en waarschijnlijk ook over een periode daarvoor, altijd van belang zijn voor de verlening van bijstand. Het is dus verstandig dergelijke gegevens klaar te hebben liggen. Indien de betrokkene de verlangde gegevens niet binnen de gestelde termijn verstrekt, kan de gemeente de uitkering voor de duur van maximaal 8 weken opschorten – stop zetten. De gemeente moet in dat geval een termijn stellen waarbinnen de betrokkene de gegevens alsnog kan verstrekken. Dit wordt een hersteltermijn genoemd. Als de betrokkene daar niet binnen de hersteltermijn aan voldoet, kan de gemeente de uitkering intrekken met ingang van de dag waarop deze is opgeschort, stopgezet. Dat betekent dus in het algemeen dat de betrokkene zonder inkomsten zit tot een nieuwe uitkering is toegekend. Dat kan niet meer hersteld worden door de gegevens later alsnog te verstrekken. Natuurlijk kan dat wel nodig zijn bij het doen van een nieuwe aanvraag.

Als iemand met een bijstandsuitkering stukken inlevert kan het van belang zijn dat bewezen kan worden dat de betrokkene deze heeft ingeleverd. Als dat niet bewezen kan worden en de stukken bijvoorbeeld bij de gemeente weg raken kan dat ernstige gevolgen hebben als de termijn waarbinnen de stukken verstrekt hadden moeten worden, inmiddels is verstreken of als er geen kopieën van de stukken zijn. Het is overigens dringend aan te bevelen altijd kopieën te bewaren en wel zo dat u precies weet wat u hebt ingeleverd. Daarnaast kan het verstandig zijn de gegevens bijvoorbeeld ook per fax te verzenden zodat zo nodig daarmee bewezen kan worden wat er precies is ingeleverd. Uit een ontvangstbewijs dat de gemeente verstrekt blijkt gewoonlijk niet wat er precies is ingeleverd. Iemand die bijstand ontvangt en bedragen contant op een bankrekening stort, moet die stortingen altijd melden aan de gemeente. Ook daarbij kan van belang zijn dat bewijs van die melding kan worden geleverd.

Zie ECLI:NL:CRVB:2016:2177

Permanente link