Advocatenkantoor Nass

29 juli 2017

Pas op met het opheffen van bankrekeningen

Zit je in de bijstand of moet je een bijstandsuitkering aanvragen en heb je een of meer bankrekeningen die niet noodzakelijk zijn? Dan ligt het voor de hand die op te heffen om het niet nodeloos ingewikkeld te maken. Oppassen! Als een rekening is opgeheven is het soms moeilijk daar bankafschriften van te krijgen en dat kan tot grote problemen leiden. Zie deze uitspraak en met name punt 4.3.1

Permanente link

8 juli 2017

Wat als overheidsbeschikkingen de burger niet bereiken?

Een belanghebbende kan bezwaar maken tegen een overheidsbeschikking binnen 6 weken nadat deze op de voorgeschreven wijze bekend is gemaakt. Het overheidsorgaan hoeft de beschikking niet aangetekend te verzenden. De omstandigheid dat per post verzonden stukken in de regel op het daarop vermelde adres van de geadresseerde worden bezorgd, rechtvaardigt evenwel het vermoeden van ontvangst van het besluit op dat adres. De omstandigheid dat steeds meer werk dat verband houdt met postbezorgers wordt overgenomen door mensen met die dat voor hun bijstandsuitkering, als tegenprestatie of voorziening gericht op arbeidsinschakeling, moeten doen, lijkt dat tot nu toe niet anders te maken. Dat betekent dat het overheidsorgaan kan volstaan met het aannemelijk maken van verzending naar het juiste adres. Daartoe is in ieder geval vereist dat het stuk is voorzien van het juiste adres en verzenddatum en er moet een deugdelijke verzendadministratie zijn. Het lijkt er op dat de Centrale Raad van Beroep het daartoe noodzakelijk maar ook voldoende acht dat het overheidsorgaan daartoe ieder uitgaand stuk registreert. Het lijkt er op het overheidsorgaan daaraan voldaan heeft als naast het dossier met informatie waaruit die verzending zou moeten blijken, die verzending ook blijkt uit een afzonderlijke verzendadministratie.

Zie hier de uitspraak

Zie ook Dwangarbeid en postbezorging

Permanente link

18 mei 2017

Dakloos en bijstand?

Een dak en thuisloze die bijstand aanvraag moet controleerbare gegevens verstrekken over zijn feitelijke verblijfplaats om de gemeente de gelegenheid te geven vast te stellen dat hij dakloos is en niet een vast hoofdverblijf heeft. Dat blijkt een heel moeilijke zaak. De enige manier zal vaak zijn gebruik maken van daklozenopvang. Zo wordt misbruik van de daklozenopvang door de overheid min of meer afgedwongen. Lees verder>>

Permanente link

11 februari 2017

Geen bijstand bij bankrekening op naam kinderen?

Een alleenstaande of een gezin heeft geen recht op bijstand als het beschikt over een vermogen dat de van toepassing zijnde vermogensgrens overschrijdt. Artikel 34 lid 2 van de Participatiewet (tot 2015 Wet Werk en Bijstand) geeft aan wat de hoogte is van deze vermogensgrens. Tot het vermogen van een gezin waar rekening mee moet worden gehouden behoren ook de saldi op bankrekeningen die op naam staan van de kinderen. De ouders worden derhalve geacht deze aan te wenden voor het levensonderhoud van het gezin. Een rol daarbij speelt of de ouder of ouders zelfstandig geld kunnen opnemen van de rekeningen van de kinderen.

Dat komt naar voren uit een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep van 24 januari 2017.

Permanente link

28 oktober 2016

Dwangarbeid en postbezorging

De dwangarbeid in Delft wordt georganiseerd vanuit " Werkse ", waarvan het werkgeversserivcepunt Delft een onderdeel is. Werkse is zoiets als het Werkleerbedrijf in Eindhoven. Werkse heette vroeger Combiwerk Arbeidsintegratie. Werkse zegt kandidaat-werknemers met meer of minder afstand tot de arbeidsmarkt te begeleiden naar een plaats op de reguliere arbeidsmarkt. Als gesproken wordt van mensen met "afstand tot de arbeidsmarkt" worden daarmee mensen met een bijstandsuitkering die verplicht te werk gesteld worden, in de wandeling "dwangarbeiders" genoemd, bedoeld. Iemand met een bijstandsuitkering is op grond van een op Lees verder>>

Permanente link

3 september 2016

Bijstand en geen woonadres?

Voor wie geen eigen woonadres heeft blijft een bijstandsuitkering een moeilijke zaak. In in dit geval hadden ambtenaren, “handhavingsspecialisten” twee keer een bezoek gebracht aan adressen waar betrokkene wel eens verbleef en hem niet aangetroffen. Dat was voldoende om hem een bijstanduitkering te weigeren wegens niet nakomen van de inlichtingenplicht. De gemeente was niet gehouden hem nog op te roepen voor een gesprek.

Zie hier een recente uitspraak

Zie ook: het zevendagenformulier

Permanente link

15 juli 2016

Oppassen met ondertekenen verklaringen sociaal rechercheurs

Oppassen met het ondertekenen van verklaringen die door een of meer sociaal rechercheurs of handhavingsspecialisten. Een dergelijke verklaring achteraf verbeteren is vrijwel onmogelijk. U bent niet verplicht een dergelijke verklaring te ondertekenen. In deze uitspraak zegt de Centrale Raad van Beroep letterlijk: “Indien appellant zich niet kon vinden in de gang van zaken ten aanzien van de verslaglegging, lag het op zijn weg af te zien van het plaatsen van een handtekening.”.

Permanente link