Advocatenkantoor Nass

11 augustus 2018

Bijzondere bijstand

Bijzondere bijstand moet worden aangevraagd voordat de kosten waarvoor de bijzondere bijstand gevraagd wordt, zijn gemaakt. Dat kan mogelijk anders zijn als de gemeente al op de hoogte is van de situatie die aanleiding is tot het aanvragen van de bijzondere bijstand, maar dat moet dan wel met duidelijke en verifieerbare bewijsstukken hard kunnen worden gemaakt. Twee recente uitspraken waaruit dit naar voren komt:

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2018:2311

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2018:2247

Permanente link

20 juli 2918

Niet wonen op het opgegeven adres, pintransacties

Niet wonen op het opgegeven adres kan een reden zijn tot intrekking en terugvorderen van bijstand. Veel pinnen in een andere gemeente of in een andere buurt dan het opgegeven adres, kan als opsporingsmiddel en bewijsmiddel dienen. Sommige mensen denken dat alleen het adres waar ze ingeschreven zijn, van belang is. Dit is een groot misverstand. http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2018:1994

Permanente link

20 juli 2018

Stimuleert de sociale dienst misbruik van bankrekeningen?

Artikel 11 lid 1 van de Participatiewet luidt: Iedere in Nederland woonachtige Nederlander die hier te lande in zodanige omstandigheden verkeert of dreigt te geraken dat hij niet over de middelen beschikt om in de noodzakelijke kosten van bestaan te voorzien, heeft recht op bijstand van overheidswege.

In een recente uitspraak van 3 juli 2018 zegt de Centrale Raad van Beroep: “In artikel 31, eerste lid, eerste volzin, van de PW is bepaald dat tot de middelen alle vermogens- en inkomensbestanddelen worden gerekend waarover de alleenstaande of het gezin beschikt of redelijkerwijs kan beschikken.”.Zie punt 4.2 “Redelijkerwijs kunnen beschikken” wordt ruim uitgelegd. Ook vormen van misbruik lijken hieronder te vallen Zo lijkt hieronder ook te kunnen vallen het leeghalen van een bankrekening van een ander, indien deze daartoe gelegenheid geeft, ook al was dat helemaal niet de bedoeling en heeft die ander daar geen toestemming voor gegeven.

Permanente link

2 april 2018

Vriendendiensten en bijstand?

Pas op met vriendendiensten als je in de bijstand zit. Het kan worden aangemerkt als op geld waardeerbare arbeid. Hier weer een geval waarin het ernstig mis is gegaan.

Permanente link

4 januari 2018

Worden geleende bedragen ingehouden op de bijstand?

Geleende bedragen worden voor de bijstand aangemerkt als middelen – inkomsten – en worden in mindering gebracht op een bijstandsuitkering. Dat kan anders zijn als je voor het levensonderhoud afhankelijk bent van leningen en geen andere inkomsten hebt.

“Daarvoor is van belang dat betrokkene aannemelijk maakt van wie, wanneer, op welke wijze en tot welk bedrag hij de lening heeft ontvangen, dat bij de betaling, en niet later, de afspraak is gemaakt dat het een lening betreft en dat die dus terugbetaald moet worden, en dat die lening voor levensonderhoud bedoeld is. Een bankoverschrijving met de vermelding “lening voor levensonderhoud” zal daartoe in beginsel volstaan.”. Het is dus aan te bevelen dat degene die de lening verstrekt dat doet door middel van bankoverschrijvingen met daarop de vermelding “lening voor levensonderhoud”. Dat geeft degene die de lening verstrekt meer zekerheid dat hij of zij het geld terug krijgt en daarmee kan worden voorkomen dat de geleende bedragen met bijstand worden verrekend. Hoewel dit voldoende zou moeten zijn, is het misschien het beste als ook een schriftelijke overeenkomst wordt opgemaakt waaruit uitdrukkelijk blijkt dat het om een lening gaat en dat deze afspraak vooraf en niet achteraf is gemaakt. Zie deze uitspraak:

Permanente link

18 december 2017

Huisbezoek na gesprek sociale dienst

Moet je bij de sociale dienst komen voor een gesprek om inlichtingen te geven? Houd er dan rekening mee dat de mogelijkheid bestaat dat de medewerkers van de sociale dienst onmiddellijk na het gesprek een huisbezoek willen brengen, dat je daarbij aanwezig moet zijn en dat het, als dat niet gelegen komt, niet mogelijk is een andere afspraak te maken.

Zie deze uitspraak.

Permanente link

29 november 2017

Gezamenlijke huishouding

Zeggen dat je niet voor de wet getrouwd bent omdat dat gevolgen zou hebben voor een uitkering, kan bijdragen tot bewijs dat betrokkene een gezamenlijke huishouding voert. Dat was het geval in deze uitspraak.

Permanente link

25 november 2017

De tegenprestatie in Eindhoven

Op dinsdagavond 21 november 2017, was bij de gemeenteraad te Eindhoven, de tegenprestatie in de bijstand weer aan de orde. Zoals het nu gaat, vindt in Eindhoven geen verplichte tegenprestatie plaats. Dat betekent niet dat in Eindhoven geen dwangarbeid wordt verricht door mensen met een bijstandsuitkering, maar deze vindt niet plaats als tegenprestatie, maar bij wijze van voorziening gericht op arbeidsinschakeling. De verplichting om gebruik te maken van een voorziening gericht op arbeidsinschakeling, wat ook het verrichten van dwangarbeid kan betekenen, berust op artikel 9 lid 1 onder b van de Participatiewet en de verplichting tot het verrichten van een tegenprestatie berust op artikel 9 lid 1 onder c van die wet. Lees verder>>

Permanente link