Advocatenkantoor Nass

20 juli 2018

Stimuleert de sociale dienst misbruik van bankrekeningen?

Artikel 11 lid 1 van de Participatiewet luidt: Iedere in Nederland woonachtige Nederlander die hier te lande in zodanige omstandigheden verkeert of dreigt te geraken dat hij niet over de middelen beschikt om in de noodzakelijke kosten van bestaan te voorzien, heeft recht op bijstand van overheidswege.

In een recente uitspraak van 3 juli 2018 zegt de Centrale Raad van Beroep: “In artikel 31, eerste lid, eerste volzin, van de PW is bepaald dat tot de middelen alle vermogens- en inkomensbestanddelen worden gerekend waarover de alleenstaande of het gezin beschikt of redelijkerwijs kan beschikken.”.Zie punt 4.2 “Redelijkerwijs kunnen beschikken” wordt ruim uitgelegd. Ook vormen van misbruik lijken hieronder te vallen Zo lijkt hieronder ook te kunnen vallen het leeghalen van een bankrekening van een ander, indien deze daartoe gelegenheid geeft, ook al was dat helemaal niet de bedoeling en heeft die ander daar geen toestemming voor gegeven.