Advocatenkantoor Nass

Bijstand en geen huissleutel

Weer een uitspraak waaruit blijkt dat een bijstandsuitkering zonder vast woonadres een moeilijke zaak is. Hier betrof het iemand die geen huissleutel had en geen huissleutel kon krijgen. Lees verder>>

Geen bijstand bij bankrekening op naam kinderen?

Een alleenstaande of een gezin heeft geen recht op bijstand als het beschikt over een vermogen dat de van toepassing zijnde vermogensgrens overschrijdt. Artikel 34 lid 2 van de Participatiewet (tot 2015 Wet Werk en Bijstand) geeft aan wat de hoogte is van deze vermogensgrens. Tot het vermogen van een gezin waar rekening mee moet worden gehouden behoren ook de saldi op bankrekeningen die op naam staan van de kinderen. De ouders worden derhalve geacht deze aan te wenden voor het levensonderhoud van het gezin.
Lees verder>>

Het kantoor

Advocatenkantoor Nass is een eenmanskantoor.

U kunt bij mij alleen nog terecht voor zaken die betrekking hebben op bijstandsuitkeringen. Daaronder valt de situatie dat uw bijstandsuitkering is stopgezet of uw aanvraag is afgewezen, maar ook andere daarmee verband houdend problemen, zoals bijvoorbeeld problemen met verplichte tewerkstelling.

Interne klachtenregeling

Het kantoor heeft een interne klachtenregeling. Het hebben van een dergelijke interne klachtenregeling is verplicht. Deze voorziet ondermeer in de mogelijkheid om geschillen voor te leggen aan de geschillencommissie advocatuur.

Indien U van de interne klachtenregeling gebruik wilt maken kunt U ... Lees verder>>